X
تبلیغات
نبـ ـ♥ـض سـ ـ ـکـوت

تقویم امسال هم با تقویم پارسال هیچ فرقی نمیکند،

وقتی زندگی تا اطلاع ثانوی تعطیل است...

  

----------------------------------------------------------------------

در دنیایی که حتی روزی روح خودم هم ترکم خواهد کرد،

هیچ انتظاری از دیگران نیست...

   

----------------------------------------------------------------------

شهر از بالا زیباست و آدمها از دور جذاب،

فاصله مناسب رو حفظ کنیم

تا دوست داشتنی بمونیم!!

----------------------------------------------------------------------

به صلیب هم اگر کشیده شدی،

مسیح باش...

نه مترسک شالیزار!!!

 

----------------------------------------------------------------------

در دنیا فقط یک نفر لبخند مرا خواست...

و آن عکاس بود که او هم پولش را گرفت!!!

  

----------------------------------------------------------------------

هیچوقت قرص هایی که حال آدم را خوب میکنند...

جای "خوب"هایی را که دل آدم را قرص میکنند نمیگیرند!!!   

 

----------------------------------------------------------------------

تلاش کن توی زندگی مثل درختی باشی

که اگه کسی بهت لگد زد "شکوفه" بارونش کنی...

  

----------------------------------------------------------------------

پشت این بغض بیدی نشسته

که خیال میکرد با این بادها نمیلرزد!!!

  + طاهره یا بیا یا میام میارمت

+ آریا توی کامنتا واست نظر گذاشتم لطفا بخون

+ ❦µαнsα❦ |

وقتی می میرید نمیفهمید که مردید،

تحملش فقط برای دیگران سخته...

این درست مشابه به زمانیه که بی شعور هستید!!!

----------------------------------------------------------------------

اولین بار نیست که آرام گریه می کنم!!!

اما اولین بار است که گریه آرامم نمیکند...

+ ❦µαнsα❦ |

زماטּ هایے  هست

که تمام عاشقانه ها هم مے توانند

خلاصه شوند در یک عبارت:

             به درک

  

----------------------------------------------------------------------

از یه جایے  به بعد نه اینکه فایده نداشته باشه ها

                 ارزشش رو نداره!!!

  

----------------------------------------------------------------------

کاش میشد آدمارو مثل اسکناس

جلوے  نور گرفت و واقعے شونو تشخیص داد!!!

----------------------------------------------------------------------

سرد و گرم شدטּ مدوارم فنجون چاے  رو هم میشکنه

                   چه برسه به قلب آدم!!!

  

----------------------------------------------------------------------

هے  دلت رو میشکنـטּ و میرטּ

فرداش پشیموטּ برمیگردטּ!

آخه جاده هم انقد روش رفت و برگشت بزنے 

آسفالتش ترک میخوره!!!

  

----------------------------------------------------------------------

میدونے  قشنگ تریـטּ حس دنیا چیه؟

اینکه بدونے  بلایی که سرت آورده

سرش آوردטּ!!!

  

----------------------------------------------------------------------

عزیزم!

مـטּ بازیامو بچگیام کردم

میاے سمت مـטּ جدی باش!!!

 

+ ❦µαнsα❦ |

زטּ که باشے

عاقبت یک جایے

یک وقتے

بقول شاژده کوچولو

دلت اهلیه یک نفر مے شود

و دلت

برای نوازش هایش تنگ مے شود

حتے برای نوازش نکردنش

تو مے مانے و دلتنگے ها

تو مے مانے و قلبے که لحظه هاے دیدار

تندتر مے تپد

سراسیمه مے شوے

بے دست و پا مے شوے

دلتنگ مے شوے

دلواپس مے شوے

دلبسته مے شوے

و مے فهمے

نمے شود زטּ بود و عاشق نبود!!!

  

+ سـ ـومـ خـ ـردآد 

+ ❦µαнsα❦ |

به بعضیا باید گفت تو روے  پاهات نمیتونے  وایسے

                     چه برسه به حرفات!!!

         

----------------------------------------------------------------------

مث حرف "پ" روے  کیبورد شدے ،

                    هرزه...

               هربار یک جا!!!

     

----------------------------------------------------------------------

یکے  نیست به بعضیا بگه انقد به تیپ و قیافه ت نناز

ما به آدامس 50تومنے  هم میگیم

                                               شیک!!!

  

----------------------------------------------------------------------

یه گاوایے  هم هستـטּ که ما ما نمیکنـטּ

مـטּ مـטּ میکنـטּ!!!

  

----------------------------------------------------------------------

در و دیوار اتاقم بوے خوטּ میدهد

مـטּ امشب تمام وابستگـے ام به تو را

به تیغ کشیده ام!!!

   

+ ❦µαнsα❦ |

ناشیانه که دل مے  بندے،

لاشیانه ترکت مے کنـטּ!!!

  

----------------------------------------------------------------------

منطقے حرف زدטּ با بعضیا،

حتے از پوشیدטּ دمپایے انگشتے

با جوراب هم سخت تره!!!

  

----------------------------------------------------------------------

آدما گاهے اوقات گریه مے کنـטּ

نه بخاطر اینکه ضعیف هستـטּ! نه..

بخاطر اینکه مدت طولانے قوے بودטּ!!!

  

----------------------------------------------------------------------

تو زندگے به کسے اعتماد کـטּ که

بهش ایماטּ دارے نه احساس!!!

  

+ رمز عوض شد

+ ❦µαнsα❦ |

در راهِ بازگشت به شهر، موهایم را از ته ماشین کردمـ!

دِلَـ ـم مے ‌خوآست چیزے از وجودم را بِکَنم بریزم دور،

یک‌ جور انتقامِـ آیینے!!!

ما زטּ ‌ها رسمـِ خوبے داریم.

زمانه که سخت مے ‌گیرد،

شروع مے ‌کنیم به کـ ـوتـ ـاه کردن!!!

ناخـטּ ‌ها...

موها...

حرف ‌ها...

رابطه ‌ها...!!!

    

  + یه مُدت نــ ـیستم!!!

+ ❦µαнsα❦

 احترام براے بعضیا بیشتر از کراک و شیشه توهم میاره!!!

      

----------------------------------------------------------------------

یه سرے از عقل فقط دندونشو دارטּ . . .

  

----------------------------------------------------------------------

به بعضیا باید گفت باید ژטּ آدم بودטּ رو داشته باشے

                         نه ژستشو!!!

   

----------------------------------------------------------------------

گاهے دلت به اندازه ے یک مجلس ختم میگیرد

حتے اگر تمام خیابان را آذیـטּ بسته باشند!!!

  

----------------------------------------------------------------------

دروغ

               دروغ

                            دروغ

گوشهایم درد مے کنند!!!!

          

+ ❦µαнsα❦ |

دلم مے گیرد وقتے مے گویم

برویم پارک کمے هوا بخوریم

و مے گویے:

باخوردטּ خودت بیشتر حال مے کنم!!!

              تا چه حد؟؟؟

بے شرف ذهـ ـنـ ـت فاحشه است

فکرے به حالش کـטּ...!!!

  

----------------------------------------------------------------------

ایـטּ شب ها چقدر دلم مـے خواد

کسـے آروم بهم بگه:"بـ ـمـ ـیـ ری ایشالا "

و مـטּفریاد بزنم:

                   آمـــیـ ـ ــ ـטּ

  

----------------------------------------------------------------------

اعتقادات هر کسے مث مسواکه،

خواهشاً تو حلق بقیه نکنیـטּ!!!

  

----------------------------------------------------------------------

بس است لعنتے

بــ ـس است

خیالت را بگو رهایم کند...!!!

    

----------------------------------------------------------------------

یادت برایم

همانند قصه سیگار پیرمردیست

که سالهاست مے گوید نـ ـخ آخـ ـر است!!!

  

 


ادامه مطلب
+ ❦µαнsα❦ |

همه موجودات زنده بعد از مرگشوטּ  فاسد میشـטּ

خیلے از آدمـ ـا قبل از مرگشوטּ!!!

  

----------------------------------------------------------------------

بعضے وقتا بخند...

حتے از انگشت وسطے هم موثرتره!!!

  

----------------------------------------------------------------------

مگر اینکه برف بیاید و بتوانیم

آدمـ بسازیم!!!

  

----------------------------------------------------------------------

حال لیواטּ ترک خورده اے را

که پر میشود از چاے داغ را

میفهمـے؟؟؟

حال دلـ ـمـ اینگونه است!!!

  

----------------------------------------------------------------------

انصاف نیست

تو در قلب مـטּ باشے...

و مـטּ

در دسـ ـتـ ـاטּ تو!!!

 

+ ❦µαнsα❦ |

به بعضیا باید گفت بی زحمت دست به دست

خودتو گـ ـم و گـ ـور کن!!!

  

----------------------------------------------------------------------

بعضیا مث دسته صندلی سینما می مونن

معلوم نیست مال توان یا بغل دستیت!!!

  

----------------------------------------------------------------------

برعکس فلش مموری ها که روز به روز

کوچیکتر میشن و پرظرفیت تر

بعضی آدما روز به روز

بزرگتر میشن و بـ ـی ظـ ـرفـ ـیـ ـت تـ ـر!!!

    

 ----------------------------------------------------------------------

تو که میتونستی این همه بد باشی

غـلـط کردی

اوایل اون همه خوب بودی!!!

  

+ ❦µαнsα❦ |

روی بعضیا باید برچسب زد

          تست شد..

     آدم نـ ـیـ ـسـ ـت!!!

   

----------------------------------------------------------------------

هیچ خری آدم نیست

اما شاید باورتون نشه

بعضی از آدما

                    خیلی خـ ـرن!!!

       

----------------------------------------------------------------------

جای بعضیا توی کتاب جغرافیا خالیه

با عنوان پـ ـسـ ـت تـ ـریـ ـن نقطه ی دنیا!!!

       

----------------------------------------------------------------------

دوره ای شده که اگه کسی اشتباه کرد

                       باید بگی

مـ ـن معذرت میخوام که شما اشتباه کردی!!!

             

----------------------------------------------------------------------

آدامسمو با اون همه شیک بودنش

بعد نیم ساعت زیرکفشم لـ ـه میکنم...

          تو که جای خود داری!!!

         

+ ❦µαнsα❦ |

شنیدم گفتی از من متنفری!!!

منم اگه فرصت اینو داشتم به تو فکر کنم

زودتر از اینا به این نتیجه میرسیدم!!!

      

----------------------------------------------------------------------

خدایا

دیگه نمیخوام روز خوب بیاد

همینجوری بـ ـدتـ ـر نشه کافیه!!!

  

 ----------------------------------------------------------------------

تمام شهر از بس عاشقی کردند قهارند

من امـا

ناشیانه دوستت دارم!!!

 

+ ❦µαнsα❦ |

دم از مردونگی نزن

سـ ـنـ ـگـ ـیـ ـنـ ـه

سرفه ات میگیره!!!

 

----------------------------------------------------------------------

مشکل اینجاست که

همیشه برای فرار از دست یک آدم

به آدم دیگری پناه برده ایم...

اعتیاد به آدمها، بـ ـدتـ ـریـ ـن نوع اعتیاد است!!!

     

----------------------------------------------------------------------

پشت سرم زیاد حرف میزنی

اشکال نداره...

سگی که منو نشناسه،

زیاد واق واق میکنه!!!

----------------------------------------------------------------------

یه سریا آغوششون دیگه بغل نیست

تـ ـوالـ ـت عـ ـمـ ـومـ ـیـ ـه!!!

  

 ----------------------------------------------------------------------

زن قداست دارد،

برای یا او بودن بای مـ ـرد باشی

نه نـر!!!

  

----------------------------------------------------------------------

ببین اونی که سه بار بهت مهلت میده

رمز گوشیته نــه مـ ـن!!!

+ ❦µαнsα❦ |

خدایـا!

یک مـ ـرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار...

خسته ام...

یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر!!!

  

----------------------------------------------------------------------

حالم بهم میخورد از کلمه ی "عـزیزم" و "عـشقمـ"

                 من را همان "ببین" صدا کن

                  بی ریایی شرف دارد به

                        ریـ ـ ــاکـ ـاری!!!

             

----------------------------------------------------------------------

چتر نمیخواهد هوای بارانی

تــــــــــــو را میخواهد لعنتی!!!

               میفهمی؟؟؟

       

----------------------------------------------------------------------

آدم است دیگر

گاهی اوقات حتی دلش برای

نـ ـامـ ـردی هـ ـایـ ـت هم تنگ میشود!!!

   

----------------------------------------------------------------------

تو زندگیت هرچی میخوایی باش

فقط نفر سـ ـوم خلوت های دونفره نباش!!!

   

+ ❦µαнsα❦ |

گلایه ها عیبی ندارند

کـ ـنـ ـایـ ـه هـ ـا ویران میکنند!!!

     

----------------------------------------------------------------------

آنقدر زیبا عاشق او شده ای

که آدم لذت می برد از این همه خـ ـیـ ـانـ ـت!!!

     

----------------------------------------------------------------------

اینجا همه تـ ـنـ ـهـ ـان

   اما خیلیا هنوز گرمن

     متوجه نشدن!!!

    

----------------------------------------------------------------------

اینایی که با هدفون توی گوش میرن بخوابن

اینا رویایی براشون نمونده که قبل از خواب بهش فک کنن

اینا تنهان...

                  مث مـ ـن!!!

   

----------------------------------------------------------------------

هـــی فلانی

علاوه بر اینکهه جات اصلاً خالی نـ ـیـ ـسـ ـت

سر اینکه کی جات بیاد دعواس!!! 

+ ❦µαнsα❦ |

دوست داشتن بعضیا

   لیاقت نمیخواد

اعـ ـصـ ـاب میخواد!!!

 

----------------------------------------------------------------------

دنیای من

پر از دستهائیست

که خسته نمی شوند

از نگه داشتن

                       نـ ـقـ ـاب هـ ـا!!!

   

----------------------------------------------------------------------

تـــــــــــــــو نباشی

بهشت هم برود به جـ ـهـ ـنـ ـمـ!!!

     

----------------------------------------------------------------------

به بعضیا باید گفت یه برنامه بذار دیگه

                                            نـ ـبـ ـیـ ـنـ ـمـ ـت!!!

     

----------------------------------------------------------------------

تفاهم نداشتیم

او سقف مشترک میخواست

و من...

زندگی مشترک!!!

    

----------------------------------------------------------------------

خـ ـودت بـ ـاش

کسی هم خوشش نیومد...

نیومد...

که نیومد!

اینجا مجسمه سازی نیست!!! 

    

+ ❦µαнsα❦ |

دچار تناقض عجیبی شده امـ...

مرگ حقه!

حق گرفتنیه!

امـــا

خـ ـودکـ ـشـ ـی گناهه!!!

   

----------------------------------------------------------------------

هر دومون خـ ـیـ ـانـ ـت کردیم:

من شب ها با گریه می خوابیدم

                  و تو...

               با غریبه!

    

----------------------------------------------------------------------

تنت بوی بوی غـ ـریـ ـبـ ـه میدهد

والا سگ های محله بیخود پارس نمیکنند!!!

    

----------------------------------------------------------------------

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش

تیتر اول روزنامه امروز،

                  کاغذ بـ ـاطـ ـلـ ـه فرداست…

        

----------------------------------------------------------------------

به فصل دونفره پاییز نزدیک می شویم ...

طلب صبر برای یـ ـک نـ ـفـ ـره هـ ـا... !

  

----------------------------------------------------------------------

کاش میشد بعضی آدمـ ـا رو هم شبا ساعت ۹ گذاشت دم در…

 

+ ❦µαнsα❦ |

بعضیارو نباید بالا برد

باید بالا آورد...

 

----------------------------------------------------------------------

میدونی تو دنیا هیچ چیز غیرقابل توضیح تر

از این اتفاق نیست که

اونیکه من بزرگش کردم،

کوچیکمـ کرد!!!

 

----------------------------------------------------------------------

خدایـ ـا

کاری کن که اونایی که توی زندگیمون نیستن

توی خوابمون هم نـ ـباشن!!!

   

----------------------------------------------------------------------

فقط

               گـ ـم شـ ـو

طوری که هیشکی پیدات نکنه!!!

     

----------------------------------------------------------------------

هــی لعنتی!!!

بیشتر حرفها را درگوشم گفتی...

حالا شاهد از کجا بیاورم؟؟؟

   

----------------------------------------------------------------------

مرد بودن یعنی...

ولش کن به درد شما نـ ـامـ ـردا نمیخوره!!!

    

+ ❦µαнsα❦ |

از تنهاییت دلگیر نباش...

و هیچوقت آن را با کسی قسمت نکن!!!

مردم این شهر تـ ـن ها دادند

تا تنهـــا نمانند!!!

 

----------------------------------------------------------------------

بعضیا هـ ـیـ ـچـ ـی نیستن به جز 4 حرف :

                       ا د ع ا

   

----------------------------------------------------------------------

یه وقتایی یه کسایی رو تو زندگیمون راه میدیم

که ننه باباشون تو خونه به زور راشون میدادن!!!

    

----------------------------------------------------------------------

به بعضیا باید گفت

تو که انقد بارته

دیسک کمر نگیری یهـــو!!!

+ ❦µαнsα❦ |

راستی روسپــ ـی...

از خودت پرسیده ای چرا در سرزمین من و تو،

زنـ ـی زنانگی اش را بفروشد

که نان دربیاورد

رگ غـ ـیرت اربابان بیرون میزند!!!

اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد

تا نانی بخرد

و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این ایـ ـثـ ـار است!!!

مگر هردو از یک تـ ـن نیـست؟؟؟

بفروش...

تنت را حراج کن...

من در دیارم کسانی را دیدم

که دین خـ ـدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان!!!

شرفت را شکـر

که اگر میفروشی از تن میفروشی نه از دیـ ـن!!!

     

+ ❦µαнsα❦ |

من بـ ـهـ ـمـ ـن میکشم

    گلویم تـ ـیـ ـر!!!

  

----------------------------------------------------------------------

گاهی باید دست از سرش برداری

و بگذاری دور گـ ـلـ ـویـ ـش...

   

----------------------------------------------------------------------

همه میخواهند جای تو را بگیرند

بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی

                                          نـ ـداری...

     

----------------------------------------------------------------------

وقتی بهش گفتم دوسـت دارم

              عـوض شد

           بعدها فهمیدم

      من عوضی گرفته بودم

        عـ ـ ـوضی بود!!!

   

----------------------------------------------------------------------

چشمانم را می بندم

نـ ـقـ ـابـ ـت را بردار...

بگذار صورتت هوایی بخورد!!!

  

+ ❦µαнsα❦ |

لعنت به کسانی که خود عوضیشون

           بغل یکی دیگه هستن

                   ولی

         یاد کـ ـثـ ـیـ ـفـ ـشـ ـون

           پیش ماست...

 

----------------------------------------------------------------------

خیلی دوست دارم بهش بگم

این دروغـ ـایـ ـی که میگی راستن؟؟؟

    

----------------------------------------------------------------------

مخاطب های امروزی رو

هرچی بیشتر خاص کنی

بـ ـی خـ ـاصـ ـیـ ـت تـ ـر میشن!!!

  

----------------------------------------------------------------------

دنیا مثل شـ ـهـ ـربـ ـازی شده ،

                         جایزه بازی با آدما ،

              یه عروسک دیگست!!!

     

 ----------------------------------------------------------------------

این روزها دلم میخواد دستت رو بگیرم

از ذهنم پرتت کنم بـ ـیـ ـرون!!!

  

+ ❦µαнsα❦ |

یکی مدال های المپیکشو میشماره

یکی اسکناس ها و تراولاشو

دیگری گناهاشو میشماره و قرآن میذاره روی سرش

                         و

کودکـی میشماره از خانواده اش از زیر آوار زلزله چند نفر باقی مونده؟

خـدایا تو در چه حالی؟؟؟

     

+ ❦µαнsα❦ |

راحت بگم

                         خطای دید بود

هـ ـیـ ـچـ ـی نبودی

                   زیادی گـ ـنـ ـده میدیدمت!!!

      

----------------------------------------------------------------------

بعضی از آدما چینی هستن؛

دست خودشون نیست...

جنس شون خـ ـرابـ ـه خب!!!

      

----------------------------------------------------------------------

برای هر آدمی قد شخصیت و فهمش انرژی بذار

بیشتر که بشه

خودت زیـ ـر سـ ـوال میری!!!

      

----------------------------------------------------------------------

اعصابم این روزها عین بیسکویت شده …

از اون بیسکویت هایی که یک هفته میمونه ته کیفت ،

که یادت میره بخوریش …

همون ته له میشه ، خـ ـورد میشه ، پــــــــــــودر میشه!!!

    

+ ❦µαнsα❦ |

نـامـردهــا ...

چـند بـ ـغـ ـض؟

بـه یک گـ ـلـ ـو ...!؟

 

----------------------------------------------------------------------

هرکی ازم سراغت رو میگیره

نمیگم وجود نداری ،

میگم وجـودش رو نـ ـداشـ ـتـ ـی … !

 

----------------------------------------------------------------------

تنها چیز باکیفیت توی زندگیمون

                   د ر د ه

هرچی میکشیمش پاره نمیشه!!!

 

----------------------------------------------------------------------

خدایا

بت بود بت شکن فرستادی!

من پر از بغضم

بـ ـغـ ـض شـ ـکـ ـن داری؟؟؟

   

----------------------------------------------------------------------

جدیداً دلم خیلی خیلی خیلی گـنده شده . . .

ولی جالب اینجاست که بدونی،

هنوز هم یه سر سوزن واست جا ندارم که نـ ـدارمـ . . .

 

+ ❦µαнsα❦ |

 این روزا...

سرعت تکثیر عـ ـوضـ ـیـ ـا از باکتریا هم بیشتر شده!!!

    

----------------------------------------------------------------------

شرط عشق آن است که

دلـ ـت آغوش بخواهد

نه جـ ـسـ ـمـ ـت!!! 

 

----------------------------------------------------------------------

بعضی وقتام باید اسم یه سری از آدما رو هیچ وقت

هیچ وقت از تو گوشیت پاک نکنی......

فقط واسه اینکه یه وقت اگه زنگ زد بشناسیش

و گوشی رو ور نـ ـداری !!

     

----------------------------------------------------------------------

خــدا جـونم

یه بـار
reset کن لطفاً

زندگی خیلیا هـ ـنـ ـگ کرده!!!

  

----------------------------------------------------------------------

آلـیس کجایی؟!

بیـا...

اینجا عـ ـجـ ـیـ ـب تـ ـریـ ـن سرزمین دنیاست!!!

  

----------------------------------------------------------------------

وقتى گند زدى به زندگى طرف

حداقل دهنتو بـ ـبـ ـنـ ـد    

         نگو قسمت بود...

   

+ ❦µαнsα❦ |

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی، بودی!!!

اما برای من گـ ـران تمام شدی....

  

----------------------------------------------------------------------

همه میگویند ۱۳ عددی نـ ـحـ ـس است!!!

اما من میگویم عامل نحسی عدد ۱ و ۳ هستند نه ۱۳ !!!

عشق های امـ ـروزی یا ۱ طرفه اند یا ۳ طرفه...

         

----------------------------------------------------------------------

ساده نیست

گـ ـذشـ ـتـ ـن

از کسی که گذشته هایت را

ساخته است....

  

----------------------------------------------------------------------

انگار همه جای دلــت غـ ـصـ ـبـ ـی است!!!

کـجا نماز عشـقمـ را بخوانم ؟؟؟

    

----------------------------------------------------------------------

تنهایی را باید با خط بریل می نوشتند !!!

شنیدنش کافی نیست، باید لـ ـمـ ـسـ ـش کرد...

     

----------------------------------------------------------------------

دلم کمی هوا می خواهد …

       اما در سرنگ!!!

       خســــته امـ...

  

----------------------------------------------------------------------

چرا وقتی دروغ میگی و من لبخند می زنم فکر میکنی خـرم ...

خب یه بارم فکر کن دارم به خـ ـریـ ـت تو لبخند می زنم!!!

       

+ ❦µαнsα❦ |

چیزی نمیخواهم جـز . . .

یک اتاق تاریک

یک موسیقی بی کلام

یک فنجان قهوه به تلخی  زهر!!!

و خوابی به آرامی

               یک مـ ـرگ هـ ـمـ ـیـ ـشـ ـگـ ـی...

 

----------------------------------------------------------------------

پرم از بـ ـغـ ـض ...

بغض هایی که نمی شکنند ...

بغض هایی که همانند جلادی گردنم را گرفته اند

و می خواهد مرا خفه کنند ...

پرم از بغض هایی بی رحم...

----------------------------------------------------------------------

از این تکرار ساعتها...

از این بیهوده بودن ها...

از این بی تاب ماندن ها...

از این تردیدها...

نیرنگ ها...

شک ها...

خیانت ها...

از این رنگین کمان سرد آدم ها...

و از این مرگ باورها و رویاها...

پریشانم ....

دلم پرواز میخواهد!!!!

 

----------------------------------------------------------------------

با بعضی ها زیادی که صـ ـادق باشی رودل می کنند...

دیگر هزار عرق نعنا هم جوابشان را نمی دهد!!!

        

----------------------------------------------------------------------

وقتی ارزش ها عوض می شوند؛

عـ ـوضـ ـی هـ ـا با ارزش می شوند ...!

       

+ آدمـ حـسـاب كـردن بـعـضـيـا خـ ـيانـت بـه عـالـمـ بـشـريـتـه!!!

----------------------------------------------------------------------

تـ ـو را مـن چـشـمـ در راهـمـ

                                هـ ـمـ ـه هـ ـنـ ـگـ ـامــ

نـه چـون نـیــمـا،

                                شـ ـبـ ـاهـ ـنـ ـگـ ـامــ

         

+ ❦µαнsα❦ |

در سرزمین من

هیچ کوچه ای

به نام هیچ زنی نیست

و هیچ خیابانی …

بن بست ها هم

فقط زنها را می شناسد انگار...

در سرزمین من

سهم زنها از رودخانه ها

تنها پل هایی است

که پشت سر آدمها خراب شده اند...

اینجـ ـا

نام هیچ بیمارستانی

مریم نیست ...

تخت های زایشگاهها اما

پر از مریم های درد کشیده ای است

که هیچ یک ، مسیح را

آبستن نیستند ...

من میان زن هایی بزرگ شده ام که شوهر برایشان حکم برائت از گناه را دارد ...!!!

نمي دانم چرا شعار از لياقتم ،صداقتم ،نجابتم و ... مي دهي

تويي که مي دانم اگر بداني بکـ.... به تاراج رفته، انگ هرزه بودن مي زني و مي روي

اما بگرد ،پيدا خواهي کرد

اين روز ها صداقت و ،لياقت و ،نجابتي که تو مي خواهي زياد ميـدوزند!!

امروز پول تن فروشیم را به زن همسایه هدیه کردم ، تا آبرو کند ...

برای نامزدی دخترش!!!

و در خود گریستم ...

برای معصومیت دختری که بی خبر دلش را به دست مردی سپرده که دیشب ،

تن سردم را هوسبازاته به تاراج برد ...

و بی شرمانه می خندید از این پیروزی ...!!!!

روي حرفم، دردم با شماست

اگر زني را نمي خواهيد ديگر

يا برايش قصد تهيه زاپاس را داريد

به او مردانه بگو داستان از چه قرار است

آستانه ي درد او بلند است...

يا مي ماند

يا مي رود!

هر دو درد دارد!!!!----------------------------------------------------------------------

امروز پدری دخترش را برای نان فروخت!!!

امروز دختر ده ساله ای مادر شد!!!

امروز دختری در ماشین شیشه دودی با پسری همخواب شد!!!

امروز دختری در التماس چشمانش در چهاردیواری زن شد!!!

امروز مادری در مقابل پسر سه ساله اش با مردی همخواب شد!!!

امروز عشق دختر باکره را با اسکناس سبز سنجیدند!!!

امروز دلم برای امروز گرفت...

نمیدانم دنیای شما کـ ـثـ ـیـ ـف است یا چشمان من فـ ـاحـ ـشـ ـه...

----------------------------------------------------------------------

برای تأثیر گذاشتن روی یک زن باید:

با او خندید... با او گریید... به او توجه کرد... به او دوستت دارم گفت...

 با او زندگی کرد... شادی کرد... او را درک کرد... عشق را به او چشاند...

و برای تأثیر گذاشتن روی یک مرد:

کافیست عـ ـریـ ـان شوی!!!

 

+ ❦µαнsα❦ |